روزگارنو
اجتماعی،انتقادی وسیاسی
قالب وبلاگ

  در جنگ توهین و ناسزا

                           همیشه آنهائیکه بی پرواترندبرنده میشوند...

خط ونشان کشیدن های بیموردخلیفه فرهادهمچنان ادامه دارد؟چندوقت پیش به پروپای وبلاگ نویسهای استان می پلکید؟وبرای آنها خط ونشان میکشیدکه اگر کوتاه نیایندچنین وچنان میکند،درجلسه های محفلی آنهاراشناسائی میکنندآبروی آنهاراخواهندبرد؟چونکه همه تهدیدهایش توزردازآب درآمدوبلاگ نویسان را رهانمود،زیرا درمقابل منطق جوانان فرهیخته این استان تاب وتحمل خودراازدست داده وازسرناچاری سازناسازدیگری راکوک نموده وخودراغیرمستقیم سردارغرب(فرهیخته،صاحب نظرو...) کشورنامیده وبرای توکلی وامثال اوخط ونشان می کشد؟حال میخواهیم ببینیم دراین جنگ تمام عیاریک طرفه خلیفه فرهادپیروزمیشودویااینکه توکلی ویارانش ازترس تیغ خلیفه فرهادویاران بیل به دستش ازخواسته هایشان کوتاه می آیندوازخلیفه فرهادودوستانش عذرخواهی میکنند؟ویا اینکه برطبق روال قانونی کارخودرادرخانه ملت انجام میدهد؟!

 اگرآقای حسینی به هردلیلی تائیدنشود(که این امرخواسته هیچ شهروندی ازحوزه انتخابیه قصرشیرین نبوده ونیست)جناب خلیفه فرهادچه چیزی راازدست میدهدکه کاسه داغتر ازآش شده وبی صبرانه ازمردم منطقه گرفته تا توکلی وامثال ایشان راتهدیدبه تیغ کشی میکند؟مگرجناب خلیفه فرهادبه قانون وقانونمندی پایبندنیست؟مگرایشان نمیدانندکه درنظام اسلامیمان حق هیچ کس خصوصاحق منتخبین مردم ضایع نشده ونخواهدشد.چرا ازاهانت کردن به وبلاگ نویسان مخالف حسینی دراستان تامنتقدان ومخالفان اودرخانه ملت کوتاه نیامده وکوتاه نمی آیدوهمه راتهدیدمیکند؟جالب اینجاست که جناب آقای حسینی هیچگاه ازایشان نخواسته که آقاشما چه کاره ایدکه برای موکلین من خط ونشان میکشید؟

اگروبلاگ نویسان درموردآقای حسینی مطلبی مینویسندبه قول خلیفه فرهادگویابا ضدانقلاب همصداشده اند؟اگردرموردآقای حسینی مطلبی نمی نویسندایشان اعلام می فرمایندکه به من(خلیفه فرهاد)زنگ زده اندوامان خواسته اند؟تاشایددرسایه تیغ خبری سپیداریهادرامان باشند؟آیااینگونه گفتمانی آنهم ازطرف طرفداران  آقای حسینی دلیلی برزورگوئی وقداره بندی این طیف نبوده ونیست؟آیادم ازتیغ زدن برای کسی مثل خلیفه فرهادکه به قول خودش18سال سابقه نویسندگی وروزنامه نگاری داردکاری پسندیده وخردمندانه است؟به جا انداختن این گونه گفتمانهادرفرهنگ جامعه پویای استان چه مطالبی رادراذهان عمومی متبادرمیکند؟آیاجای تعجب نیست کسیکه به قول خودش حدود20سال ازعمرش باقلم ونوشتن سروکارداشته حالاآنهارافراموش کرده وتیغ وتیغ کشی رابه رخ مردم بکشاند؟

وازطرف دیگرشبانه روزوبلاگهای طرفدارآقای حسینی ازایشان میخواهندکه این وبلاگ نویسان راشناسائی کند تابه قول خودشان آنهارابه دست عدالت بسپارندویا اینکه آنهارابه دست مردم ... به دست منطقه بسپارندتا مردم به حساب آنها برسند؟ودرپی خط ونشان کشیدن های بی امان جناب خلیفه فرهادازمخالفان آقای حسینی؟؟؟؟؟گویا این وبلاگ نویسان به جناب خلیفه فرهادتلفن زده انده وازایشان امان خواسته اند؟سئوال اینجاست خلیفه فرهادکه ازدوستان سینه چاک آقای حسینی است چراازطریق مخابرات این افرادرا شناسائی نمی کندوانهارابه دست عدالت ازنوع طرفداران جناب آقای حسینی نمی سپارد؟

درجائی دیگر می فرماید( توکلی نیز باید بداند که همراهی باتعدادی از نمایندگان دور گذشته  این استان و  سنگ اندازی الکی علیه منتخب مردم حوزه قصر شیرین  با شکل گیری اعتراض گسترده ای از سوی جامعه نویسندگان  ،خانواده های ایثار گران ،خانواده های  شهدا ء وپاسداران هشت سال دوران جنگ تحمیلی همراه واین موضو ع برای دوستان و جناح وی گران تمام خواهد شد)گویادربین بیش از80 هزارنفری که به ایشان رای نداده اندفردی ازخانواده های معظم شهداء،ایثارگران،پاسداران ودیگر فرهیختگان جامعه وجودندارندواگرهم وجودداشته باشندبنابرفرمایشات خلیفه فرهادحق هیچگونه اظهارنظری ندارند؟وازطرف دیگرمنتخبی که بنابه قول خلیفه فرهادنتوانددرمقابل سنگ اندازیهای الکی ازخوددفاع کندمردم حوزه انتخابیه چگونه میتوانندبه توانمندیهای ایشان امیدوارباشند؟

نتیجه گیری

بعضی ازافرادچنان درفضای وهم آلوداجتماع قرارمیگیرند نگاه کردن به افرادجامعه به عنوان یک شهرونددرشان وجایگاه خودنمی دانند؟ویا به دردخودبزرگ بینی که دردبی علاجی است مبتلاشده اند؟که راه علاجی برای دردآنهامتصورنیست ؟زیرااینگونه افراد،افرادی هستندکه خودرابرترازدیگران پنداشته ومی پندارند؟خودراطبیب حاذق ودیگران رابیمارمیپندارند؟....

[ چهارشنبه سی و یکم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]
حراست از فرزندان ایران ، وظیفه ای مهم تر از اعدام مجرمان است؟

واقعاً چه معنایی دارد پدری دختر 5 ساله یا پسر نوجوانش را با خود به مراسم اعدام ببرد و در راه هم از دستفروشان برایشان بستنی بخرد و آنها را وادار به تماشای لحظات رقت انگیز و دردناک دست و پا زدن اعدامی ها بر فراز چوبه دار بنماید؟! اگر قرار است، برخی اعدام ها در ملأ عام صورت گیرد ، باید به خانواده ها درباره عواقب روحی دیدن چنین صحنه هایی توسط کودکان و نوجوانان هشدار داده شود.به علاوه اگر پدر و مادری از سر نادانی فرزندان خود را به این قبیل مراسم ببرند، پلیس باید موظف شود که آنها را از محل اجرای حکم دور کند.

اعدام


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سی و یکم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

شریعتی ، سلسله جنبان موج دوم نواندیشی دینی

بیست ونهم خرداد سالمرگ علی شریعتی یکی از بزرگترین نواندیشان دینی معاصر است که علیرغم سپری شدن سه دهه از مرگش هنوز هم از او به عنوان یکی از اثرگذاران حوزه اندیشه دینی نام  می برند . شریعتی به همان میزان که هواداران پرشوری دارد و با شیفتگی ، جملات ادیبانه و پرشور او را به مناسبت های مختلف برای هم پیامک می کنند به همان میزان نیز مخالفان و دشمنان سرسختی دارد . از یک طرف روحانیون حوزوی و دین مداران سنتی اندیشه نوگرا و دغدغه های شریعتی را در حوزه دین بر نمی تابند و از طرف دیگر روشنفکران سکولار نیز او را به بهانه قرائت ایدئولوژیک از دین و ترویج اندیشه تجدد ستیزانه وی در حوزه فکر و نظر مورد حمله قرار می دهند . اما همه این دشمنی ها سبب نشده است تا نام شریعتی و ادبیات پر احساس ، رمانتیک و شورانگیز وی به فراموشی سپرده شده و در سالمرگ او یادی از این شخصیت اثر گذار نکرد . مشکل اصلی آن است که نقد شریعتی و آراء و عقاید او همواره با افراط و تفریط همراه بوده و صاحبنظران ما به ندرت این شخصیت کاریزماتیک را با رویکردی منصفانه مورد نقد و بررسی قرار داده اند .

فارغ از این که جریان فکری دینی را در تاریخ معاصر ایران ، روشنفکر دینی بنامیم یا از آن به نواندیشان دینی یاد کنیم ، این جریان در نیم قرن اخیر با سه موج متوالی قابل شناسایی است . موج اول با مهدی بازرگان و طرفداران او آغاز می شود که دغدغه اصلی آنان حل مسئله علم و دین و تلاش برای همزیستی بین دین ونوگرایی است تا با خرد متکی به علم بتوانند الگوهای ایده آل حیات اجتماعی را طراحی و ترسیم نمایند . موج دوم با اندیشه های علی شریعتی شناسایی می گردد که روایتی ایدئولوژیک – انقلابی را از دین ارائه داده و حرکتی فرهنگی و سیاسی را در بطن جامعه و در میان توده ها و نسل جوان ایجاد می کند. موج سوم هم با تلاش های فکری عبدالکریم سروش آغاز شده که بیشتر نگاه آن معطوف به تنقیح و اصلاح ایدئولوژی و نظام فکری برآمده از آن می باشد . دستاوردی که این موج در حوزه روشنفکری دارد برقراری ارتباط میان دین و معرفت شناسی است و تلاش می کند تا بین دین و لیبرالیسم پل زده و ارتباط برقرار نماید .

سخن ما در این مطلب موج دوم روشنفکری دینی و آشنایی با اندیشه های شریعتی است . برخی از نویسندگان معتقدند شریعتی محبوب ترین آموزگار رادیکالیسم در ایران معاصر است که با قرائتی جدید زمینه مبارزه بر علیه استعمار و استحمار را در بستری دینی فراهم می کند . در بستر دینی – اسلامی شریعتی ، تشیع علوی از تشیع صفوی جدا شده و نمادهای مشخص آن یعنی علی و سلمان و ابوذر در مقابل ظلم قد علم می کنند بدینسان او اسلام انقلابی را در برابر اسلام اصلاح طلب قرار می دهد . او حتی دیدگاههای برخی از مصلحان مسلمان معاصررا نقد کرده و در باره حرکت اصلاحی سید جمال الدین اسدآبادی و اقبال لاهوری توضیح می دهد که آنان طرفدار تکامل تدریجی و اصلاح ظاهری جامعه بودند نه طرفدار انقلاب عمیق و ریشه دار . شریعتی با همین نگاه در کتاب جهت گیری طبقاتی اسلام ، روشنفکران جامعه را به دو گروه " بزمی " و " رزمی " تفکیک کرده برای روشنفکران واقعی رسالتی ستیزه گرایانه در مقابل مدرنیسم پهلوی قائل است . هر چند شریعتی با مطرح کردن تشیع علوی و برجسته کردن فرهنگ عاشورا و پیام زینب به نقد تشیع سنتی روحانیون می پردازد و با انتقاد از شیعه تقلیدی و تخدیری ، روحانیت سنتی را در برابر خود قرار می دهد اما بسیاری از صاحبنظران ما ، عمیق شدن افکار رادیکالیستی و بنیادگرایانه دینی را در شرایط فعلی محصول نگاه و دیدگاه شریعتی می دانند . نگاهی که اکنون منتقدان جدی و پر و پا قرصی را در میان نسل جدید نواندیشان دینی پیدا کرده است .
منبع:صدای کرمانشاه

[ چهارشنبه سی و یکم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

چراروس ها علاقه دارند که کشور خود را با سه نماد زیرمعرفی کنند؟

عقاب دوسر؟

خرس قطبی ؟

گرگ تنها؟


[ سه شنبه سی ام خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

وي با اشاره به تائيد اعتبارنامه برومند و ايرانپور در كميسيون تحقيق مجلس گفت: اگر گزارش تائيد اين اعتبارنامه ها و اعتبارنامه هاي ديگري كه به آنها اعتراض كردم، در صحن مجلس مطرح شود، مجددا بر نظر خود اصرار خواهم كرد و اعتراض را حق خود مي دانم.

چهره شاخص فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: به اعتبارنامه هاي چهار منتخب مجلس نهم اعتراض دارم كه هرگز اين اعتراض را پس نخواهم گرفت.

احمدتوكلي در گفت‌وگو با جام جم آنلاين با اشاره به اعتراض خود به اعتبارنامه چهار منتخب مجلس نهم گفت: اينجانب به اعتبارنامه حبيب برومند منتخب پارس آباد و بيله سوار و فتح اله حسيني منتخب قصر شيرين و سر پل ذهاب اعتراض كردم.

«همچنين اينجانب و الياس نادران ديگر منتخب تهران به اعتبارنامه هاي مهدي ايرانپور منتخب مباركه و سيد مهدي موسوي ن‍ژاد منتخب دشتستان اعتراض كرديم».

وي با اشاره به تائيد اعتبارنامه برومند و ايرانپور در كميسيون تحقيق مجلس گفت: اگر گزارش تائيد اين اعتبارنامه ها و اعتبارنامه هاي ديگري كه به آنها اعتراض كردم، در صحن مجلس مطرح شود، مجددا بر نظر خود اصرار خواهم كرد و اعتراض را حق خود مي دانم.

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس اضافه كرد: اعتراض به اين چهار اعتبارنامه را حق خود مي دانم و آن را پس نمي گيرم.

در صورت اعتراض مجددا توكلي در صحن مجلس، براي تائيد اعتبارنامه از نمايندگان راي گيري مي شود و اگر نصف بعلاوه يك نمايندگان به اعتبارنامه مذكور راي مثبت دهند، اعتبارنامه مذكور تائيد مي شود در غير اين صورت هر منتخبي كه نتواند آراي لازم را كسب كند، بايد صحن مجلس را ترك كند چرا كه وي ديگر نماينده مجلس نخواهد بود.

اعتبارنامه های احمد توکلی، الیاس نادران، حسین نجابت ، زهره طبیب زاده نوری منتخبان تهران، حامد قادر مرزی منتخب قروه، سید مهدی موسوی نژاد منتخب دشتستان، فتح الله حسینی منتخب قصر شیرین، علی ایرانپورمنتخب مبارکه، حبیب  برومند منتخب پارس آباد و بیله سوار، علاء الدين بروجردي و جواد كريمي قدوسي یازده منتخبی بودند که با اعتراض منتخبان مجلس، اعتبارنامه شان به کمیسیون تحقیق رفت.

این کمیسیون در سه جلسه خود به جز اعتبارنامه توکلی، حسینی و موسوی نژاد، بقیه اعتبارنامه ها را تصویب کرد.

البته اعتبارنامه احمد توکلی برای استعلام از شورای نگهبان مسکوت ماند و قرار است تا اعتبارنامه های حسینی و موسوی نژاد در جلسات بعدی كميسيون تحقيق بررسی شود.

کمیسیون تحقیق که در جلسات گذشته خود هشت اعتبارنامه را به تصویب رسانده بود، در جلسات گذشته علنی مجلس تنها گزارش تایید اعتبارنامه های پنج نماينده را ارائه کرد که این اعتبارنامه نیز در صحن مجلس مصوب شد.

بروجردي و قدوسي كه به يكديگر اعتراض داشته و اعتراض خود را پس گرفته بودند. همچنين نجابت و طبیب زاده نوری به اعتبارنامه قادر مرزي اعتراض كرده بودند و قادر مرزي نيز به اعتبارنامه اين 2 نماينده اعتراض داشت و همه آنها اعتراضات خود را پس گرفته بودند.

اعتبارنامه هاي برومند، ايرانپور و نادران به رغم آنكه در كميسيون تحقيق مجلس مصوب شد، اما گزارش تائيد آن هنوز در صحن مجلس مطرح نشده است و بنا به گفته توكلي در صورت ارائه گزارش مذكور مجددا به آن اعتراض خواهد كرد.

[ سه شنبه سی ام خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

شریعتی

شریعتی

[ دوشنبه بیست و نهم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]


[ دوشنبه بیست و نهم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

[ پنجشنبه بیست و پنجم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]
نمایندگان طبق نظر رهبر انقلاب ساکن جنوب‌ شهر تهران می‌شوند

جنبش عدالتخواه دانشجویی با ارسال نامه ای به هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار موضع رسمی آنها پیرامون هزینه تخصیص یافته به نمایندگان پیرامون هزینه اسکان، دفتر و ایاب و ذهاب شد. در بند دیگری از نامه با اشاره به سخنان حجت الاسلام ابوترابی فرد در مورد نظر رهبر انقلاب مبنی بر اسکان نمایندگان در جنوب شهر تهران، اعلام منطقه و ناحیه مسکن تک تک نمایندگان از هیئت رئیسه مجلس نهم خواسته شده است.

متن کامل نامه بدین شرح است:

خداوند متعال بر حاکمان صالح واجب کرده است که خود را در ردیف مردم ضعیف و فرودست قرار دهند (و مانند آنان زندگی کنند)./ نهج البلاغه
هیئت رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛
سلام علیکم؛
همان‌طور که مستحضرید، انتشار خبر اختصاص بودجه‌های کلان و خارج از مشی ساده‌زیستی بابت هزینه‌های اسکان، دفتر و ایاب و ذهاب نمایندگان مجلس نهم که در ردیف بودجه های سال ۹۱ آمده است، امید محرومان و مستضعفان را ناامید نموده و موجب اعتراضات وسیعی شده است. پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های جنبش عدالتخواه دانشجویی طی این این مدت، نتیجه ای جز عدم پاسخگویی، اظهار بی‌اطلاعی و یا پاسخ های متناقض نمایندگان دور نهم مجلس شورای اسلامی را در بر نداشته است.
جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن تشکر از معدود نمایندگانی که نسبت به این بودجه غیر عادلانه موضع گرفته اند، خواستار موضع رسمی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پیرامون مباحث زیر می باشد:
۱- هزینه‌ی تخصیص داده شده به هر نماینده بابت:
- اسکان
-هزینه های مربوط به دفتر
-ایاب و ذهاب
دقیقا چه مبلغی است و آیا این مبلغ به صورت بلاعوض در اختیار نمایندگان قرار می گیرد و یا اینکه پول هزینه شده از بیت المال مسلمین- اعم از خودرو و… – بازپس گرفته خواهد شد؟ بازپس گیری این پول به چه صورت خواهد بود؟
۲- با توجه به اینکه اخیرا حجت‌الاسلام ابوترابی در صحن علنی مجلس اعلام کرده اند که « نمایندگان طبق نظر رهبر انقلاب ساکن جنوب‌ شهر تهران می‌شوند»، از هیئت رئیسه‌ی محترم خواهشمندیم منطقه و ناحیه اسکان تک تک نمایندگان را اعلام رسمی کنند.
امید است نمایندگان محترم مجلس نهم مردمی که به آنان اعتماد کرده و آنان را به عنوان نمایندگان خود به مجلس فرستاده اند را امین خود بدانند و از بیان شفاف چنین مواردی استنکاف نورزند.
والسلام علی من اتبع الهدی
منبع:الف

[ پنجشنبه بیست و پنجم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]


[ چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]
به دشمن برت استواری مباد
که دشمن درختی‌است تلخ از نهاد
درختی که تلخش بود گوهرا
اگر چرب و شیرین دهی مر ورا
همان میوهٔ تلخت آرد پدید
از او چرب و شیرین نخواهی مزید
ز دشمن گر ایدون که یابی شکر
گمان‌بر که زهراست، هرگز مخور


درختی که تلخ‌است وی‌را سرشت
گرش برنشانی به باغ بهشت
ور از جوی خلدش به هنگام آب
به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب
سرانجام گوهر به کارآورد
همان میوهٔ تلخ بارآورد


اگر بیضهٔ زاغ ظلمت‌سرشت
نهی زیر طاووس باغ بهشت
به هنگام آن بیضه پروردنش
ز انجیر جنّت دهی ارزنش
دهی آبش از چشمهٔ سلسبیل
در آن بیضه دم دردمد جبرئیل
شود عاقبت بیضهٔ زاغ زاغ
برد رنج بیهوده طاووس باغ

[ چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

میهمانپرست به ریاض هشدار داد

در سال 1322 يك تبعه ايراني در عربستان اعدام شد كه اين اقدام باعث قطع رابطه پنج‌ساله ايران و عربستان شد

 ايرانيان بازداشت شده در عربستان كه اعدام شدند، وزارت خارجه فعال شد؛ از احضار كاردار سعودي گرفته تا طرح اعتراض ديپلماتيك. تعداد ایرانیان اعدامی، به‌طور رسمی اعلام نشده و منابع‌خبری غیر رسمی، اعداد متفاوتی را در این باره، منتشر کرده‌اند. در این میان وزارت خارجه جمهوري اسلامي معتقد است كه فعاليتش به پيش از اجراي اين احكام باز مي‌گردد. طي هفته‌هاي اخير خبرهاي تاييد نشده‌اي حكايت از آن داشت كه تعدادي از شهروندان ايراني در زندان دمام عربستان به‌دار آويخته شده‌اند. البته اين نخستين خبر در اين‌باره نبود. پيش از اين نيز يعني در اواخر فروردين سال 91 خبرهايي در همين رابطه منتشر شده بود مبني بر اينكه چند ايراني در عربستان گردن زده شده‌اند. با اين حال اين خبر به شدت از سوي وزارت خارجه تكذيب مي‌شد. براساس آنچه كه آن زمان «علي‌اكبر صالحي» اعلام كرده بود او طي تماس‌هاي پياپي با همتاي عربستاني مانع از اجراي حكم ايرانيان بازداشت شده در عربستان شد. اما انتشار اخبار جديد واكنش ديگري به همراه داشت؛ واكنشي غير از تكذيب. دوشنبه‌شب در غياب سفير عربستان در ايران، حسن زيد، كاردار موقت سفارت سعودي در تهران، به اين وزارتخانه احضار و «مراتب اعتراض شديد» ايران نسبت به «اقدام ضد انساني دولت عربستان سعودي» به وي ابلاغ شد. عليرضا عنايتي، مديركل خليج‌فارس وزارت امور خارجه ايران، در ملاقات با كاردار سفارت سعودي كه در غياب سفير آن كشور، مسووليت اداره سفارتخانه را برعهده دارد، اعدام شهروندان ايراني را محكوم كرد و خواستار توضيح فوري دولت عربستان در اين زمينه شد. عنايتي همچنين «اصرار دولت عربستان» در محروم نگاه داشتن بازداشت‌شدگان ايراني از حق دسترسي كنسولي را مورد انتقاد شديد قرار داد و عربستان سعودي را به عدم پايبندي به «تعهدات بين‌المللي و موازين حقوق‌بشري» متهم كرد. وي گفت كه دولت جمهوري اسلامي، اعدام اين شهروندان ايراني را «مغاير موازين اسلامي و حقوق بين‌الملل» دانسته و حق پيگيري اين موضوع در مراجع ذي‌ربط بين‌المللي را براي خود محفوظ و تبعات حقوقي و سياسي اين اقدام را متوجه دولت عربستان مي‌داند. پس از اين نيز سخنگوي وزارت خارجه در نشست خبري ديروز مراتب اعتراض ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران به اجراي حكم ايرانيان بازداشت شده در عربستان را اعلام كرد. رامين مهمانپرست، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در سال 1322 يك تبعه ايراني در عربستان اعدام شد كه اين اقدام باعث قطع رابطه پنج‌ساله ايران و عربستان شد و در حال حاضر اقدام وزارت امور خارجه در پي اين اعدام‌ها كه بدون هيچ‌گونه اطلاع‌رساني و رعايت حقوق اتباع ايراني صورت گرفته، چيست؟ گفت: در اين فاصله تمام تلاش مقامات سياسي ما در رياض و تهران در جهت توقف اجراي حكم و رسيدگي عادلانه به وضعيت اين افراد بود. وي ادامه داد: متاسفيم كه دولت سعودي با اظهارات متناقض وضعيت بغرنجي را به وجود آورد و چنين حادثه‌اي رخ داد. مهمانپرست با بيان اينكه دولت سعودي بايد به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حق دسترسي كنسولي احترام مي‌گذاشت، يادآور شد: متاسفانه اين افراد از حقوق‌شان از جمله دسترسي كنسولي مترجم و گرفتن وكيل بهره‌مند نبودند. وي اظهار داشت: در اين زمينه كاردار عربستان به وزارت خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شديد خود را اعلام و عنوان كرديم كه اين نوع اقدامات تبعات سياسي به همراه دارد و اين موضوع از طريق كنوانسيون‌هاي ذي‌ربط پيگيري مي‌شود.

[ چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

دهها هزار نفر از مخالفان دولت روسیه، در مسکو راهپیمایی بزرگ اعتراضی برپا کردند.

راهپیمایی در اعتراض به قانون محدود کردن برگزاری تظاهرات که 5 روز پیش توسط ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه تصویب شد، انجام می شود.

تظاهرات پس از دریافت مجوز و علیرغم بازجویی و تفتیش خانه برخی رهبران شناخته شده روز سه شنبه در مسکو برگزار شد.

سرگئی اودالتسوف رهبر جنبش موسوم به جبهه چپ و از سازماندهندگان راهپیمایی می گوید:“من نمی توانستم به دستور پلیس عمل کنم چرا که یکی به عنوان یکی از چهار دعوت کننده این تظاهرات باید در آن شرکت می کردم.”

روز دوشنبه پلیس برای تحقیقات در باره آنچه که شورش در روز سوگند ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین خوانده است، به خانه های رهبران مخالفان حمله کرد.
روز ششم مه همزمان با ادای سوگند ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، مخالفان تجمع اعتراضی بزرگی در مقابل کاخ کرملین برگزار کرده بودند.

یکی از حاضران در تظاهرات روز سه شنبه مسکو می گوید شرایط در روسیه باید هر چه زودتر تغییر کند کشور ما در بن بست گرفتار شده است.

برخی از رهبران شناخته شده مخالفان صبح قبل از راهپیمایی به دفتر تحقیقات محلی احظار شده بودند، با این حال و با وجود باران شدید راهپیمایی اعتراضی انجام شد، اعتراضی که چندین ماه است شهر های روسیه را صحنه مخالفت با ولادیمیر پویتن و اعتراض به نبود آزادی های سیاسی کرده است.

[ سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]
در کمیسیون تحقیق هم بعد از بررسی مدارک شورای نگهبان و تحقیقات محلی نتیجه اعلام می شود.

http://www.jamaran.ir/UserFiles/Image/Ahmad%20Salek/salek%204.jpg

حجت الاسلام احمد سالک نماینده اصفهان درخصوص بررسی اعتبارنامه منتخبان مردم درمجلس شورای اسلامی گفت: هر شخصی که وارد مجلس شده است، صلاحیتش توسط شورای نگهبان تایید شده است.وی در ادامه افزود: البته شاید برخی جرم ها بعد از تایید صلاحیت شورای نگهبان اتفاق بیفتد که به عنوان یک نکته مهم باید بررسی شود.سالک با بیان اینکه برخی موضوعات پیش آمده بعد از تایید شورای نگهبان در شعب بررسی می شود و شعبه است که رد یا قبول می کند، گفت: بعد از بررسی های شعب اگر اعتراضی به پرونده ای شود به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد.

منتخب مردم اصفهان اظهار داشت: در کمیسیون تحقیق هم بعد از بررسی مدارک شورای نگهبان و تحقیقات محلی نتیجه اعلام می شود.
سالک تصریح کرد: البته خود این موضوع هم زیر سوال است، فردی که مرتکب چنین جرم هایی شده وقتی به قدرت برسد معلوم نیست که چه کارهایی انجام خواهد داد.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی آیا در خصوص تایید صلاحیت این گونه افراد نقدی به شورای نگهبان وارد است، گفت: این موضوع را باید از شورای نگهبان پرسید. شاید آنها دلایلی داشته باشد که ما اطلاع نداریم

[ دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]


[ یکشنبه بیست و یکم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]
چه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود
 چه بسیار لباس ها دیدم که انسانی درونش نبود؟!

[ یکشنبه بیست و یکم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

زیبا نویسی اززیباپنداریست؟

سلامی به آنهائی درس ادب وآزادگی درمکتب حسین(ع)آموختند؟راستی چه زیباست وقتی انسان زیبا مینویسد؟البته زیبا نویسی اززیباپنداریست؟

مراببخشیدکه خوب ننوشته ام زیرا به قول خلیفه فرهادمن چایچی،آبدارچی ویابابا مدرسه ام؟!مثل ایشان درس خبرنگاری نخوانده ام؟دردانشگاه مجازی دکترای اکابرنگرفته ام؟مثل ایشان سابقه 18سالخبرپراکنی درنشریات کرمانشاه نداشته ام؟ 12 سال سابقه هردم بیلی نشریات کرمانشاه رانداشته ام؟نماینده تفکرات مردم نیزنبوده ام؟پس من خودم بوده وهستم؟امیدوارم نماینده ای مرابه فرزندی خودقبول کندوخرج وبرج دانشگاهم بدهدتامن هم بتوانم دکترشوم ودیگران به من متلک نگویندکه بیسوادم؟

1-من خبرنگارنیستم من خبرپراکنی راازچایچی گری برای باجگیری ازافرادذبون آموخته ام؟

2-من یک آبدارچی ویابابامدرسه ام که میگویم برای گرفتن پست ومقام کسی نباید چاپلوسی وپاچه خواری کنداگرغیرازاین بودمن حالا راننده رئیس اداره و...بودم؟

3-به من گفته ایدکه برودرس خبرنگاری بخوان؟حال رفتم وخواندم بعدحق وناحق را درهم بیامیزم وبعدهمه راهوچی گروشروربنامم؟

4-اگرآزاده هستیدپولی راکه برای دکترفلاحت پیشه هزینه کرده ایدچرا بدون اجازه اوآنرارسانه ای کرده اید؟

5-من گفته ام وبازهم میگویم هیچگاه فردی مثل من وشما نمیتواندنماینده تفکرات مردم باشد؟واگرهم هست خودنمی تواندبگو که من نماینده تفکرات مردم هستم؟من وشماحق نداریم که به مردم بگویم چه بنویس وچه بخوان؟ شمامیتوانیدنظرات وتحلیلهای خودرابگوئیدوبنویسیدتامردم بشنوندویابخوانندونظردهند؟

6-نوشته ایدحاجی برای خفظ نظام ماراازخود هزینه کرده است؟منظورشما کدام حاجی است؟هرروستائی 50نفرحاجی دارد؟به نظرجنابعالی این کلمات بوی تملق نمیدهد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

7-من گفته ام به جای دفاع ازحاج فتح الله ازمظلوم (همان خانواده ای که به نوشته خودت داردمتلاشی میشود)دفاع کن؟

8-نوشته اید سن طرف(منظورمدیرسامانه انتقادنیوز)بالاست وشخصیتش شکل گرفته اولاشماچه کاره هستیدکه میخوهیداوراتنبیه کنید؟ثانیا پس چراآب درهاون میکوبید؟

9-اگرکارشمااصلاح جامعه است وبه دنبال آبروی دیگران نیستید؟پس چرا دراسلام آبادبا همکارانت جسله شناسائی گذاشتید؟وبعدازشناسائی اوراتهدیدبه افشای...دروبلاگ زردخودکرده اید؟

10-بهترنیست به جای اینکه شب وروزبرای منتخب مردم القاب ریزودرشت درست میکنیدوگویا ایشان(حاجی)شماراازخودهزینه کرده است مشکلات را به ایشان یادآوری کنیدوبرایش دشمن فرضی ومجازی درست نکنید؟

11-...

خلیفه جان واقعادرست گفتی آبدارچی خانه خودم هستم باهیچ دکتراصلی وغیراصلی ارتباطی نداشته وندارم؟ازقلم شما هم نمترسم زیراماخانه بدوشان ازسیل هراسی نیست(البته دچارخودبزرگ بینی نشویدقلم شماقلمه است نه قلم ؟) من فرزندروح الله ورهروراه حسینم(ع)ماراازچه میترسانی؟اینقدربه پروپای مردم پیچیده ایدکه ازآبدارچی وبابامدرسه گرفته تا...برایخودت مخالف درست کرده اید؟همیشه شنیده بودیم که مخالفان خبرنگاران بیشترازطیف وزراء،نمایندگان،دیپلماتها،مسئولان مملکتی و...هستندخوشابه حال شماخبرنگارباسابقه که مخالفانت آبدارچی ها وبابامدرسه ای ها هستند این هم نعمت بزرگیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟درودبرشما که نماینده تفکرات مردم هستید؟البته بایدحق به شمادادبابزرگان درافتادن سخته،کارهرکسی نیست؟

راستی خوشحال میشوم هرچه بیشتر بنویسی زیرا مانندبرف بیشترازذهنم میافتی؟درنوشتارت بیشترسراسیمگی میبینم تاتعامل وپختگی ؟تاکنون باخودفکرکرده ایدبه جای اینکه قلم دراختیارشما باشدشمادراختیارقلم قرارمیگیرید؟درپایان سلام مارابه دکتر(ن،م)برسان که به خاطراوروزگارنوماراویران نکردید.

منتظرنوشته هایت بامدادرنگی هستم؟!

[ یکشنبه بیست و یکم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]
مهندس هاشمي استاندارکرمانشاه:اين سفرا هستند كه پيام ملت خود  را در جوامع جهاني مخابره و به گوش ديگر ملتها انتقال مي دهند... http://www.ostan-ks.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=41d6fbfd-0537-496d-af2e-9951b97941bf

طي ديدار و ونشستي كه تعدادي از سفراي خارجي به همراه تعدادي از مديران و كارشناسان امور بين الملل وزارت امور خارجه و نمايندگاني از فائو كه با مهندس سيد دادوش هاشمي استاندار كرمانشاه داشتند؛ضمن تاكيد براينكه اين روابط متقابل و حسنه است كه كشورها را در عرصه بين الملل متمدن جلوه مي دهد ‘خواستار روابط انساندوستانه در صحنه بين الملل شدند و از روابط دوجانبه كشورها استقبال مي كردند.

مهندس هاشمي ضمن خوش آمد گويي و خيرمقدم خدمت سفراي خارجي؛عنوان كرد:اين سفرا هستند كه پيام ملت خود  را در جوامع جهاني مخابره و به گوش ديگر ملتها انتقال مي دهند تا اينكه روابط ملتها از نگاه و منظر انساني تبيين و تعريف شود.

وي با اشاره به اينكه عرصه روابط بين الملل عرصه ديپلماسي است‘افزود:در مقطعي از زمان روابط دولتها بر جنگ و تضاد استوار بود و ليكن با گسترش جوامع انساني در دنياي ارتباطات اين رابطه كم كم رنگ باخت و جايگا ديپلماسي در دولت هاي مختلف گسترش پيدا كرد و محور و ملاك ديپلماسي دولتها حقوق انسانها نام گرفت .

استاندار كرمانشاه در بخش ديگري از سخنان خود به ظرفيت ها و پتانسيل هايي كه در استان كرمانشاه وجود دارد اشاره و گفت:استان كرمانشاه استاني است كه با تحمل رنجها و مشقتهاي جنگ تحملي وليكن الان در توسعه و رشد بالندگي كشور ايران اسلامي پيشگام و پيشقدم جلوه مي كند و همچنان تعهد انقلابي خود را به رهبر و مولاي خود حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي (مد ظله العالي )پايبند است.

مهندس هاشمي در ادامه تصريح كرد:استان كرمانشاه  همچنان در تبيين روابط متقابل خود با ديگر كشورها از اصول مسلم نظام خود پيروي و در تدوين راهكارهايي كه بتواند نظام هاي جهاني را  در زمينه هاي همكاري و احترام متقابل به يكديگر پيوند دهد خود را سهيم و پايبند به اصول سياست خارجي كشور خود يعني ايران اسلامي مي داند.

در ادامه اين نشست سفراي خارجي به ارائه نظرات و پيشنهادات ديپلماتيك خود در عرصه امور بين المللي پرداختند تا انشاءالله نتايج بهتر و تاثير گذاري در زمينه هاي مختلف اقتصادي ‘كشاورزي و فرهنگي بدست آيد.

گفتني است مقرر شد جلسات ويژه اي نيز طي روزهاي حضور سفرا در استان با تجار ‘بازرگانان و همچنين مديران اجرايي استان بر گزار گردد كه مشروح جلسات و نتايج مصوبا آنها طي اخبار بعدي گزارش خواهد شد.


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و یکم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

اعتبارنامه حامد قادرمرزی نماینده مروه و دهلران و فتح الله حسینی نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.

محمدرضا امیری خامکانی رئیس شعبه ۱۱ در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ خرداد) مجلس شورای اسلامی از تصویب اعتبارنامه حامد قادرمرزی با اکثریت آرا در این شعبه خبر داد.

اعتبارنامه قادرمرزی مورد اعتراض مجدد  زهره طبیب زاده نوری و حسین نجابت قرار گرفت که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از ارجاع اعتبارنامه این نماینده به کمیسیون تحقیق خبر داد.

همچنین در همین شعبه اعتبارنامه فتح الله حسینی نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب که مورد اعتراض احمد توکلی قرار گرفته بود با اکثریت آرا تایید گردید، اما مجدداً اعتبارنامه این نماینده با اعتراض احمد توکلی روبرو شد که پرونده وی به کمیسیون تحقیق ارجاع شد./

خبرگزاری خانه ملت،

[ یکشنبه بیست و یکم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]
بنام آنکه ستارالعیوب است.


امروزه دردنیای مجازی افراد با نشان وبی نشانی صاحب نظر شده اندوبرای دست وپانمودن جاومکانی کاسه داغتر ازآش شده اندوآنهم آشی که شوری ویا بی نمکی آن هنوزمشخص نیست؟به همه توهین میکنندوبرای همه خط ونشان میکشندومخالفان خودراباهرنام ونشانی یادمیکنندوبنابرفرموده آقاامام حسین(ع)مسلمان که نیستندآزادگی خودرانیزفراموش کرده اند؟وادعای رهبری جامعه مجازی را دارند؟میخواهیم بدانیم اگرانتقادکردن کاری ناصحیح وزشت است؟اگرکسی ازوکیلش انتقادکندبایدآبرویش رابردوبرای اوپرونده ساخت وبه قول خلیفه فرهاد عزیزاوراازپشت پرده بیرون آورد؟آنهم انتقادازشخصی که دربین 110هزاررای 25هزاررای آورده(به نوعی باید گفت85هزارنفرواجدرای موافق اونبوده اند) اینقدرگران تمام میشود؟جناب خلیفه فرهادعزیز براساس چه منطقی به خود اجازه داده بودیدکه دکتر فلاحت پیشه که از شخصیتهای برجسته کشوربوده وهست تخریب کنید؟شماودارودسته ات براساس کدام منطق به شعورمردم توهین میکنید؟گیرم وبلاگ انتقادنیوزبه شخص موردنظرحضرات فحاشی وتوهین نموده باشد(هرچندکه هرگونه توهین،فحاشی و...ازجانب هرکس نسبت به هرشخص حقیقی وحقوقی محکوم  نموده ومینمائیم).مگرشما وکیل حاج فتح الله حسینی هستیدآنهم وکیلی دراسلام آباد؟شماهااجازه بدهیدکه دیگران مطالب خودرابنویسندمردم خودمیدانندکه کدام مطلب رابخوانند وکدام مطلب رانخوانندچه کسی به شماهااجازه داده که چشم وگوش وفهم وهوش مردم باشیدچه کسی به شماهااجازه داده که برای مردم راه وچاه مشخص کنید؟بهترنیست برویدوگندم خودراآردکنیدوکاری به کار مردم آزاده وفهیم منطقه رانداشته باشید؟شماها چه کاره ایدکه دروبلاگتان فردویا افرادی رابه متلاشی نمودن خانواده هامتهم میکنید؟بعنوان یک مسلمان چراتاکنون درقبال این حرکت(زشتی که ازمدیران وبلاگ انتقادنیوزبه قول شمارخ داده)سکوت کرده اید؟آیا دفاع ازمنتخبی که قدرت سیاسی،اقتصادی و...داردازنظرشرعی ودینی جایزولازم است یا دفاع ازخانواده بدبخت وگمنامی که به قول شما خانواده اش درحال متلاشی شدن است؟ می خواهیم بدانیم شما چه کاره اید؟

سخنی وگله ای خودمانی ازخلیفه فرهادوافرادی ازاین طیف؟

بارها باخودفکرمیکردم که اکثروبلاگ نویسان آدمای صادق وآزاده ای هستنددرراستای زدودن زنگارازفرهنگ جامعه حرکت میکنند؟به دنبال نام ونشان نیستندزیرا اکثرا مجازی وگمنام هستند؟مستقیم وغیرمستقیم درجهت رفع مشکل جامعه حرکت میکنند؟ودرواقع سربازان گمنامی هستندکه درراستای حفظ نظام ومملکت اطلاع رسانی میکنند؟اما میبینم که اینطورنبوده ونیست هرکس به فکرخویشه .....

حال چندسئوال ازشماوهمکاران اسلام آبادیت(که ازنخبگان جامعه هستید) که برای حوزه بی صاحب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟قصرشیرین دل میسوزانیدوراهکارهای راهبردی تجویزمیکنیددارم؟

1-منظورازوبلاگ زردچیست؟

2-اگرمدیروبلاگ انتقادنیوزرامیشناسیدوشماهامصلحان جامعه هستیدچراقبل ازرسانه ای کردن این مطالب خصوصی با ایشان صحبت نکردید؟

3-اگرایشان(مدیروبلاگ انتقادنیوز)فردیست هوچی گروشرورچراایشان رابه مقامات انتظامی وقضائی معرفی نمیکند؟

4-هرشخصی درهرلباسی ومقامی که خانواده معظم شهداء را تخریب کندباید به اشدمجازات برسدپس جناب خلیفه فرهادچرا تاحال اقدام ننموده اید؟

5-ایشان ازحاج فتح الله پست ومقام خواسته وحاج فتح الله نخواسته ویا نتوانسته به ایشان پست ومقام بدهد؟به شماچه که دراسلام آبادبرای حوزه قصرشیرین تصمیم میگیرید؟

6-.....

نتیجه گیری

قضاوت به سبک خلیفه فرهادنسبت به خلیفه فرهاد وهمکاران گرامیش؟وبلاگ شمازرد است زیرانخودآش حوزه قصرشیرین شده اید؟هوچی گروشرورآنانی هستندکه کیلومترهاازبیماردورندونسخه تجویز میکنند؟مردم حوزه انتخابیه حق دارنداگرببینندنماینده شان نمیتواندهیچ آبی راگرم کندازاوانتقادکنند؟ مجموعه وبلاگ سپیدارکرمانشاه چه منافعی راازدست میدهندکه هم قسم شده اندکه درموردانتقادنیوزافشاگری کنند؟درپایان به نظرمیرسدکه مدیران واقعی انتقادنیوزدارودسته سپیدارکرمانشاه هستندکه میخواهندازیک طرف فتح الله حسینی رابترسانندوازطرف دیگر ازاوباج بگیرند؟

[ جمعه نوزدهم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]
من فقط زنم می خوام ؟
بخدااورادوست دارم؟من انتظاردیگری راندارم؟


تهیدستی ناشی ازبیکاری وتورم میتوانند ازمهمترین عوامل طلاق وازبین رفتن کانون گرم خانواده هاباشند


تصاویر;افزایـش گرانـی در ایـران به روایـت کاریـکاتور
در سکوت و در کنج خلوت تنهایی دلم نشسته ام و آرزو هایم را با تو قسمت می کنم
گاه که بین ما فاصله افتاد نبودت را فریاد زدم
و آن گاه که تو را در کنار خود می یابم لذت زیستن را به خوبی حس می کنم
اشکهای گرم و سینه سوخته پر دردم تمام سرمایه ای ست که پیشکش دارم
آه که چقدر گونه های خیس و دستهای نیازم را دوست دارم
چقدر آه کشیدن و تمنای تو کردن را خوش دارم
در سرایت را می کوبم
در به رویم بگشا معشوق من
تشنه ام تشنه عشق تو
بر من ببار..

[ چهارشنبه هفدهم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

از نزاع دسته جمعی تا قتل سیاسی

ماجرای اعتبار نامه فتح الله حسینی منتخب مردم شهرستانهای قصرشیرین ، گیلانغرب و سرپل ذهاب به یکی از موضوعات داغ سیاسی کشور تبدیل شده و برخی رسانه های خارج نشین نیز از این ماجرا به عنوان حربه ای برای تخطئه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و بی اعتبار نمودن آن استفاده می کنند . در این میان تعدادی از سایت ها و وبلاگ های استانی که به دلیل وابستگی به برخی اشخاص حقیقی ، فعالیت های جهت داری دارند در داغ نگاه داشتن این موضوع بی تاثیر نبوده اند . این که برخی اشخاص مدعی روشنگری ، حب و بغض های سیاسی و گروهی و منافع کوتاه مدت خویش را بر منافع استان و مردم کرمانشاهان ترجیح می دهند و ابایی از بدنام شدن نام استان در سپهر سیاسی و اجتماعی کشور هم ندارند اقدام نامناسبی است که فقط باید برای حادث شدن چنین وضعیتی تاسف خورد .

ماجرای فتح الله حسینی به واقعه ای بر می گردد که بیست سال پیش اتفاق افتاده است ، ظاهرا در سال 1369 در یکی از روستاهای سرپل ذهاب نزاعی دسته جمعی رخ می دهد که از هر طرف دعوا ، یک نفر به قتل می رسد ، از قرار اطلاع منتخب مردم قصرشیرین نیز در آن دعوا حضور داشته و حداکثر جرمی که در این ماجرا می توان به ایشان نسبت داد شرکت در نزاع دسته جمعی است . به همین مناسبت پرونده ای در شعبه 13 دادگاه کیفری یک کرمانشاه تشکیل و بعد از اعلام گذشت شکات ، قاضی پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب ، پرونده را مختومه نموده است . این که بعد از گذشت بیست سال از این ماجرا ، عده ای در اجرای مقاصد سیاسی خود دوباره این پرونده را مفتوح کرده و توجهی هم به عواقب سوء سیاسی و اجتماعی آن برای این استان نمی نمایند از آن دست ماجراهایی است که فقط می توان نمونه آن را در این استان دید و مشاهده کرد .

فارغ از این که فتح الله حسینی نماینده شایسته ای هست یا نیست و اساسا ایشان چه ویژگیها و شخصیتی دارد باید او را به عنوان نماینده ای که نماد و سمبل مردم یک استان است دید و راجع به او قضاوت نمود . کما این که در این زمینه ، قانون فصل الخطاب بگو مگوهاست و همه افرادی که مدعی روشنگری هستند باید آن را شاخص و شاغول قضاوت هایشان قرار دهند . سئوال این است که آیا صرف شرکت در یک نزاع دسته جمعی می تواند موجب محروم شدن یک نفر از نمایندگی مردم باشد ؟ ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی « محرومیت های اجتماعی » را به عنوان یکی از مجازات های تبعی برای برخی محکومین محاکم جزایی پیش بینی نموده و بر اساس آن مدت محرومیت ها را نیز مشخص نموده است ، مثلا بر اساس این ماده اگر کسی در جرائم مشمول حد به شلاق محکوم شود تا یکسال از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود . نکته مهم این بحث آن است که محرومیت اجتماعی فقط برای « محکومان قطعی » اعمال خواهد شد حال آنکه پرونده آقای حسینی اصلا منجر به صدور حکم نشده تا بتوان برای آن محرومیت اجتماعی را قائل شد .  حتی اگر منجر به صدور حکم هم می شد حداکثر مدتی که وی از حقوق اجتماعی محروم می گشت هفت سال بود در صورتی که از پرونده مذکور بیش از بیست سال می گذرد .

مشکل اصلی جامعه ما وجود افرادی است که بین منافع فردی و منافع ملی تفاوتی نمی بینند ، در عرصه سیاست قائل به نظریه همه یا هیچند و اگر زمینه ای برای حضورشان در هرم قدرت نباشد همه چیز را به هم ریخته و برای دستمالی ، قیصریه ای را به آتش می کشند . همه این ها نماد و نشانه ای از توسعه نیافتگی است و تا رسیدن به حداقل شاخص های توسعه در این استان راه زیادی در پیش داریم .


منبع:صدای کرمانشاه

[ چهارشنبه هفدهم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

این تبلیغات برای چه اقشاری ازجامعه پخش میشود؟
[ سه شنبه شانزدهم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]
یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است.از جمله مهمترین شاخص‌های این سنجش ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient) است.
مفهوم ضریب جینی (Gini coefficient) چیست؟
ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.
هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.
اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.
شاخص جینی همان ضریب جینی است که برای فهم بهتر، آن را به صورت درصد بیان می‌کنند.
برای مقایسه توزیع درآمدی در بخش‌های مختلف جامعه و همچنین در کشورها مورد استفاده قرار داد. برای مثال ضریب جینی برای مناطق شهری با مناطق روستایی در بسیاری از کشورها متفاوت است.
ضریب جینی را به راحتی می توان با سراسر کشور مقایسه کرد و تفسیر آن نیز آسان است.
از ضریب جینی می توان برای نشان دادن چگونگی توزیع درآمد در داخل کشور در طی یک دوره از زمان استفاده کرد. در نتیجه این امکان وجود دارد تا ببینید که  آیا نابرابری در حال افزایش است یا کاهش؟

[ یکشنبه چهاردهم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

حرفهاهم پیروکهنه میشوند؟

راستی میدانیکه حرفها هم تاریخ مصرفی دارند؟کهنه میشوندواستفاده ازآنهاضرورتی براییمان نداردوانگارازاین کلمه هادرطول عمراستفاده نکرده ایم وبرایمان آشنای نداشته ونداشته اند؟راستی باخودفکرکرده ایم که نیاز باعث میشودکه چیزی برایمان ارزشمند شودواورادرخاطره هایمان نگهداری کنیم؟ویا شایداین کلمه ها همراه ما پیرمیشوندوزمان مصرف آنهابرای مابسرمیرسدمثلا بابا آب داد رافراموش کرده ایم ویا تصمیم کبری راتکرارنمیکنیم؟ویا داستان پتروس راازیادبرده ایم؟داستان پسرکی که میخواست با انگشتان نحیف وضعیفش اما بااراده ای مصصم وقوی شهری را ازهجوم سیل نجات دهد؟راستی آدمهایی که این دسته ازکلمات رافراموش میکنندچنددرصد جامعه هستند؟ایا واقعاهمه افرادبرحسب نیاز ازوسایل دوروبرشان استفاده میکنندویاهرشیئی درزمانی ومکانی برای ماها قابل استفاده بوده وهستند؟واگر براستی اینطور باشدپس آدما هم تاریخ مصرفی دارندوروزی روزگاری تاریخ مصرف،آنها برای دیگر افراد جامعه بسرمیرسد؟به نظرشما آیا این کاندیداها از این تز استفاده میکنندوروستابه روستاوشهربه شهر وکوچه به کوچه به دنبال آدماوروز روشن وشب تاریک وقت وبی وقت انسانشان آرزوست؟مثل آن دانش آموزانی که بابا آب داد وآن مرد درباران آمد، خوب تمرین میکنند ودرحافظه کوتاه مدت تازمان امتحان نگهداری میکنندوبعدازاینکه ازاونمره بیست راگرفتند؟وبعداز قبول شدن آن کلمات رادرفراموش خانه فکرشان بایگانی میکنند؟وروزی فرامیرسدکه دیگر حال وهوای استفاده ازآنهاراندارندویا نیازی به استفاده ازآنهانیست؟وبه مانندوسایل مستعمل وازکارافتاده ای در انبار خاطره هایشان پرت وانبارمیکنند؟راستی بعضی افرادخوب بلدندکه از امکانات دوروبرشان به نحومطلوب برای خودشان استفاده کنند؟شاید زیرکندوشایدمکار؟وبدون آنکه آب ازآب تکان بخوردبدون هیچ رودربایستی درمیان مردم زندگی میکنندوخیلی وقتا هم پیش آمده که برای آنهافخر فروشی میکنند؟وبدون اینکه بدانندووانمودکنندکه نیرو وتوان همه آحادمردم رادرخود جمع کرده وبرای خودووابستگان سببی ونصبی درراستای تهیه امکانات آنچنانی ازخانه وکارخانه گرفته تامال وماشین آنچنانی استفاده می کنند؟حال به خاطر سپردن آن کلمات ضرورتی نداشته وندارد؟

دردرا ازهرطرف بخوانی درد است              دریغ ازدرمان که عکسش نامرداست               

[ شنبه سیزدهم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]
شما برای ثواب می خواهید مکه مشرف بشوید و یا می خواهید مدینه منوره و یا به عتبات مشرف شوید، امروز ثوابی بالاتر از این نیست که به برادران خودتان کمک کنید که ایران خودتان درست ساخته بشود.

 امام خمینی(ره) در خرداد 58: به جای سفر به مکه و مدینه و عتبات، ایران را بسازید

روز بیست و ششم خرداد ماه سال 1358 امام خمینی در پیامی مردم ایران را به جهادی همگانی برای سازندگی ایران دعوت کردند. متن کامل این پیام در روزنامه های 27 خرداد منتشر شد. در بخشی از این پیام که در روزنامه اطلاعات بیست و هفتم خرداد ماه سال 58 منتشر شده آمده است:

همه موفق باشند که در این جهاد شرکت کنند و این خرابه را بسازند و برادران خود را کمک نمایند، که شاید هیچ عبادتی بالاتر از این عبادت نباشد. بلکه من از اشخاصی که برای زیارت ها مثل زیارت مکه معظمه و مدینه منوره می خواهند به طور استحباب بروند، از آن ها می خواهم و تقاضا می کنم که شما برای ثواب می خواهید مکه مشرف بشوید و یا می خواهید مدینه منوره و یا به عتبات مشرف شوید، امروز ثوابی بالاتر از این نیست که به برادران خودتان کمک کنید. و این سازندگی را همه با هم شروع کنید که ایران خودتان درست ساخته بشود و برادران شما نجات یابند. خداوند به همه شما اجر عنایت می کند و همان ثوابی را که شما از زیارت ها می خواهید، خداوند به شما در این جهاد خواهد داد.

[ شنبه سیزدهم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

زنگ خطر برای آینده ....؟

  روند خروج نخبگان از کشور را چه "فرار مغزها" بنامیم ، چه "مهاجرت" و چه "رهایی" آنان از برخی ناهنجاری های جهان سومی و ... تفاوتی در اصل ماجرا نمی کند و آن چه مهم است این که این  پدیده نه تنها واقعیت دارد ، بلکه در سال های اخیر تشدید نیز شده است به گونه ای که برخی دانشگاه های معتبر آمریکایی ، کانادایی و اروپایی با مسرت اعلام کرده اند که میزان پذیرش دانشجویان ممتاز ایرانی آنها در مقاطع ارشد و دکتری ، به طور ملموسی افزایش یافته و البته تجربه نیز ثابت کرده است که اکثریت قریب به اتفاق آنان هرگز به ایران برنمی گردند و ثمره علم آنها عاید ملت هایی می شود که بیشتر قدردان شان هستند  و این ، یک امر طبیعی است.
البته باید گفت که خروج نخبگان از کشور فقط به دانشگاهیان منحصر نمی شود بلکه نخبگان مالی نیز راه خروج از کشور را در پیش گرفته اند ، مخصوصاً با برنامه های متنوعی که در برخی کشورها برای جذب سرمایه ها و سرمایه داران در حال اجراست که طی آن کسانی که مبالغی از چند ده میلیون تومان تا چند صد میلیون تومان را با خود به آن کشورها می برند و سرمایه گذاری می کنند ، اجازه اقامت و حتی شهروندی می گیرند.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه دهم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

62‌درصد از دانش‌آموزان مدال‌آور المپیادی کشور طی 14سال گذشته به کشور‌های توسعه‌یافته دنیا اعم از آمریکا و کانادا مهاجرت کرده‌اند.

در حالیکه کشورهای غربی بیشترین بهره را از بی توجه مسئولان کشور به استعدادهای جوان ایرانی می برند گزارش شده از مجموع 225 دانش‌آموز ایرانی که طی سال‌های 1372 (م1993) تا 1386 (م2007) در 53 المپیاد جهانی شرکت کردند بیش از140 نفر معادل 2/62‌درصد آنها هم‌اکنون در یکی از دانشگاه‌های مطرح دنیا در آمریکا و کانادا تحصیل می‌کنند.

این در حالیست که کشورهای توسعه یافته از این پدیده نه تنها بعنوان استفاده از مغزها و استعدادهای برتر که بعنوان " فرار ژنهای برتر" نیز بهره گرفته و در نتیجه این گریز نابجا که بیشتر نتیجه سو رفتار و بعضا نبود امکانات و برخی سوء مدیریتهای کلان است عملا ارزشمند ترین سرمایه های کشور در حال خروجی پنهان اما اثر گذار است

طی بررسی صورت گرفته در روزنامه «شرق» از مجموع 225 دانش‌آموز ایرانی که طی سال‌های 1372 (1993م) تا 1386 (2007م) در 53 المپیاد جهانی شرکت کردند بیش از140 نفر معادل 2/62‌درصد آنها هم‌اکنون در یکی دانشگاه‌های مطرح دنیا در آمریکا و کانادا تحصیل می‌کنند. دانش‌آموزان و مدال‌آوران دیروز ایران و دانشجویان، اساتید و متخصصان امروز کشورهای توسعه‌یافته طی 14سال گذشته در چهار زیرگروه المپیاد‌های جهانی ریاضی، فیزیک، شیمی و کامپیوتر مدال‌آور بودند و بنا به هر شرایطی بخش عظیمی از آنها هم‌اکنون کشور دیگری را به عنوان محل تحصیل و زندگی خود انتخاب کرده‌اند. نخبگانی که به دلیل کسب رتبه‌های بین‌المللی در المپیاد‌های معتبر علمی در دنیا مصداق یا نشانه روشنی برای فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان هستند.ادامه مطلب
[ چهارشنبه دهم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

[ سه شنبه نهم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]

علی لاریجانی  با 173 رای از275رای به عنوان رئیس مجلس نهم برگزیده شد.

در دومین جلسه مجلس نهم رئیس و هیات رئیسه انتخاب شدند که علی لاریجانی و غلامعلی حدادعادل خود را نامزد ریاست مجلس نهم کردند.
از  مجموع  275 رای، علی لاریجانی کاندیدای فراکسیون رهروان ولایت با اخذ 173 رای به عنوان رئیس مجلس نهم برگزیده شد.

غلامعلی حدادعادل نامزد فراکسیون اصولگرایان هم موفق به کسب 100 رای شد.
دو رای سفید هم به صندوق ریخته شد. حاضران مجلس 282 بودند که از این تعداد 275 برگه رای دریافت کردند.
علیرضا مرندی ریاست سنی مجلس نهم را برعهده داشت.

[ دوشنبه هشتم خرداد 1391 ] [ ] [ صباح ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

شگفتا که از مرگ میهراسیم ولی آرزوی خفتن و رویاهای زیبا را داریم.
لینک دوستان
چت باکس


امکانات وب

...............
........ ........

.....


.....